اسلایدر

عاشقانه های ما


عاشقانه های ما

حال مرا گرفتی .................به او حال دادی.........او هم حال تورا میگیرد.

میبینی؟ قانون بقای حال به همین سادگی ست

تاريخ سه شنبه 28 شهريور 1391برچسب:,سـاعت 19:22 نويسنده S&Z| |

دلم می خواد وقتی پیر شدم ؛
دخترم یا پسرم ازم پرسیدعشقت کی بود ؟!
بتونم با دستم به اتاق اشاره کنم ؛ و بگم :
اونجا نشسته ... !!!


تاريخ یک شنبه 1 مرداد 1391برچسب:,سـاعت 20:11 نويسنده S&Z| |

miss-A